Silicone Rubber (HCR)  

페이지 정보

고 탄성용 조회 860
 • ■ [BASE] TS 331U
  · 외관 - 반투명
 • ■ [BASE] TS 341U
  · 외관 - 반투명
 • ■ [BASE] TS 351U
  · 외관 - 반투명
 • ■ [BASE] TS 361U
  · 외관 - 반투명
 • ■ [BASE] TS 371U
  · 외관 - 반투명
 • ■ [BASE] TS 381U
  · 외관 - 반투명
 • ■ [BASE] TS 661U
  · 외관 - 회백색
 • ■ [BASE] TS 2816U
  · 외관 - 회백색

본문

​Low compression set와 일반 범용보다 우수한 내열성을 부여한 제품으로

고탄성이 요구되는 산업용품 및 부품에 사용되고 있습니다.

  USAGE                                                                                                                                                                                             

Gasket

O-ring

Sheet

Key pad

Boots

Packing

Roller

Etc.