Silicone Rubber (HCR)  

페이지 정보

롤러용 조회 559
  • ■ [COMPOUNDING] TS 201/40
    · 외관 - 유백색
  • ■ [COMPOUNDING] TS 201/60
    · 외관 - 유백색
  • ■ [COMPOUNDING] TS 201/80
    · 외관 - 유백색

본문

내열성과 내마모성이 강하며, 우수한 복원력을 지닌 제품으로

OA-Roller 뿐만 아니라 산업용 롤러에 적용이 가능합니다.

  USAGE                                                                                                                                                                                             

Gasket

O-ring

OA-Roller

Etc.