Silicone Rubber (HCR)  

페이지 정보

LOW FRCITION용 조회 797
  • [BASE] TS 1265U
    · 외관 - 진회색
  • [BASE] TS 1271U
    · 외관 - 진회색

본문

저마찰 특성을 부여함과 동시에 우수한 발수 특성을 부여하여

자동차 와이퍼 용도로 최적화된 제품입니다.

  USAGE                                                                                                                                                                                             

자동차 Wiper Blade